Índex de l`article

Presentació

El projecte educatiu de centre elaborat durant el curs 2012-2013 i 2013-2014 respon a la voluntat de definir les línies bàsiques i d’orientació del treball a realitzar per l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada per un període aproximat de vuit anys.

Les actuals circumstàncies en matèria econòmica i la necessitat de donar cada vegada més importància a l’educació en valors, són punts que han d’estar presents en la dinàmica de treball de la Institució.

En el cas de l’educació artística a través de la música, entenem que és una eina d’indubtable valor que cal fer arribar al major nombre possible de persones, sigui quina sigui la seva condició social i econòmica.

És per això que en aquest projecte educatiu s’hi vol plasmar la voluntat de definir l’activitat educativa en una doble vessant: per una banda tenint en compte totes aquelles persones que s’interessin per l’aprenentatge musical i que, per tant, busquin la seva proposta formativa a l’Escola de música o al Conservatori, i per l’altra definir propostes musicals que permetin la pràctica de la música a un ampli sector de la ciutadania a fi que representi un enriquiment de la seva formació, autoestima i gaudi personal.  

Tot i que oficialment representem dos centres educatius (escola i conservatori), el funcionament i les intencions es proposen de manera que es puguin recollir les diferents realitats d’ambdós centres i plantejar els objectius tot entenent el Centre educatiu com una globalitat.

La proposta educativa d’aquest PEC ha d’ajudar a dirigir coherentment el procés educatiu i per això es fixen una sèrie de fites a curt, mitjà i llarg termini per a tota la comunitat educativa a través de la definició d’objectius en l’àmbit pedagògic, de cultura i relació institucional, d’organització i gestió, i de promoció i relacions externes. Es pretén estar obert a tots les revisions i definicions de noves actuacions que siguin necessàries per tal que l’educació musical sigui significativa dins els marcs socials i culturals que se’ns presentin durant els propers anys.