Índex de l`article

Presentació

El projecte educatiu de centre elaborat durant el curs 2012-2013 i 2013-2014 respon a la voluntat de definir les línies bàsiques i d’orientació del treball a realitzar per l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada per un període aproximat de vuit anys.

Les actuals circumstàncies en matèria econòmica i la necessitat de donar cada vegada més importància a l’educació en valors, són punts que han d’estar presents en la dinàmica de treball de la Institució.

En el cas de l’educació artística a través de la música, entenem que és una eina d’indubtable valor que cal fer arribar al major nombre possible de persones, sigui quina sigui la seva condició social i econòmica.

És per això que en aquest projecte educatiu s’hi vol plasmar la voluntat de definir l’activitat educativa en una doble vessant: per una banda tenint en compte totes aquelles persones que s’interessin per l’aprenentatge musical i que, per tant, busquin la seva proposta formativa a l’Escola de música o al Conservatori, i per l’altra definir propostes musicals que permetin la pràctica de la música a un ampli sector de la ciutadania a fi que representi un enriquiment de la seva formació, autoestima i gaudi personal.  

Tot i que oficialment representem dos centres educatius (escola i conservatori), el funcionament i les intencions es proposen de manera que es puguin recollir les diferents realitats d’ambdós centres i plantejar els objectius tot entenent el Centre educatiu com una globalitat.

La proposta educativa d’aquest PEC ha d’ajudar a dirigir coherentment el procés educatiu i per això es fixen una sèrie de fites a curt, mitjà i llarg termini per a tota la comunitat educativa a través de la definició d’objectius en l’àmbit pedagògic, de cultura i relació institucional, d’organització i gestió, i de promoció i relacions externes. Es pretén estar obert a tots les revisions i definicions de noves actuacions que siguin necessàries per tal que l’educació musical sigui significativa dins els marcs socials i culturals que se’ns presentin durant els propers anys. 


 

Valors de la Institució

Comunitat educativa

 • Comunicació clara, fluïda i transversal dins de la comunitat educativa per facilitar la participació activa en les decisions
 • Gestionar amb transparència i flexibilitat

 

Professorat/activitat pedagògica

En relació al professorat

 • Entendre el compromís i la responsabilitat amb el Centre com a elements pel desenvolupament del treball
 • Treball en equip, compartir experiències
 • Esperit de millora, inquietud, motivació i innovació
 • Respecte per les persones, tolerància, bon clima de treball

En relació a l’alumnat

 • Aprenentatge musical segons les expectatives de cadascú per tal que l’experiència sigui positiva
 • Esforç continuat com a requisit per a la millora
 • Foment de l’autonomia i la inquietud
 • Contribució a la formació integral de l’alumnat

 

Entorn

 • Involucració amb l’entorn
 • Consciència de servei públic i com a tal estar atents al que ens demana la societat, per tal de donar resposta als diferents interessos i arribar al màxim nombre d’usuaris

 

Visió

Escola de Música i Conservatori de Grau Professional

L’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau professional d’Igualada és una Institució arrelada a la ciutat i la seva comarca, i pretén esdevenir un centre accessible i obert a qualsevol ciutadà atret pel fet musical. Un centre amb voluntat innovadora que a través de la formació i l’activitat musical contribueixi significativament a la millora cultural de la societat. 

Missió

Escola de Música

L’Escola Municipal de Música és un servei municipal que ofereix una formació musical atenent la diversitat d’interessos,  expectatives i condicionants dels usuaris i de les usuàries, amb l’objectiu d’afavorir l’accés, la participació, la sensibilització i l’expressió musical dels ciutadans i ciutadanes d’Igualada i, si és el cas, de la seva comarca i entorn.

Conservatori de Grau Professional

El Conservatori de Grau Professional de Música ofereix una formació musical reglada que, a través d’un desenvolupament obert, creatiu i innovador del currículum, prepara amb rigor i profunditat l’alumnat en la formació teòrica i pràctica de la música a l’entorn d’un instrument, de manera que, si és el cas, pugui accedir als estudis superiors de música amb una visió àmplia i oberta de diferents possibilitats professionals.


 

Trets d’identitat

Entorn immediat

La comunitat educativa

L’alumnat

L’alumnat de l’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau Professional prové de manera força equilibrada d’escoles concertades i públiques. Aïlladament, trobem alguna escola amb un nombre d’alumnes poc representatiu a l’Escola de Música. 

El centre ofereix una doble línia de formació musical per tal d’incidir i arribar al màxim nombre d’usuaris, sigui quina sigui la seva condició social i procedència.

Oferta interna:

Està formada per persones que mostren un interès específic per cursar estudis musicals i ho fan matriculant-se a diferents programes formatius, amb diversitat de nivells i dedicacions. Aquest grup d’usuaris formen part de l’Escola de Música i el Conservatori. L’alumnat matriculat a oferta interna té representació en els òrgans col·legiats del Consell Escolar de l’Escola de Música i del Conservatori de Grau Professional.

Oferta externa:

Està formada per un conjunt de propostes formatives i de difusió musical  per tal que arribi a un ampli sector de la ciutadania.

Dins d’aquest marc, l’Escola Municipal de Música s’adreça a nens i nenes de les escoles de primària a partir de programes com la UDI, la Cantata, el projecte SonaEscola i els concerts escolars a partir del programa AIRE. També es manifesta la voluntat de treballar perquè es puguin realitzar activitats amb els instituts d’educació secundària de la ciutat.

Una altra variant de l’oferta externa són les activitats que es desenvolupen als equipaments cívics de la Ciutat.

Dins d’aquest apartat d’oferta externa també es duu a terme un projecte de conjunt instrumental Orff a l’Escola Marta Mata de Vilanova del Camí, mitjançant un conveni específic entre els ajuntaments de Vilanova i Igualada.

 


 

El professorat

El claustre de professorat està format per un grup de professionals de diferents especialitats que donen resposta a la diversitat d’assignatures que conformen l’oferta educativa. La característica del claustre és la voluntat i esperit innovador per tal d’afrontar els reptes que en matèria d’educació musical es van presentant al llarg dels cursos.

L’organització del claustre es fa a partir d’un equip de coordinació pedagògica que està format pels/les caps de departament, els/les responsables de concerts i activitats de l’alumnat, i un equip de qualitat i de millora organitzat a l’entorn del Projecte de Qualitat i Millora contínua. Aquest equip de professionals, conjuntament amb l’equip directiu, dinamitza tot el treball del centre i analitza i dissenya les propostes pedagògiques que s’han d’aplicar.

El professorat té la seva representació en el consell escolar de l’Escola i del Conservatori

El personal d’administració i serveis

El personal d’aquest sector està format per una netejadora, un conserge, una auxiliar pràctica i una administrativa. Aquest equip de personal d’administració i serveis està coordinat per l’equip directriu i participa activament en la dinàmica de treball del centre. Aquest col·lectiu té la seva representació en el consell escolar de l’Escola i del Conservatori

Les famílies

Les famílies representen un sector clau dins la comunitat educativa i es busca la corresponsabilitat amb el professorat i PAS a l’hora de desenvolupar tota l’activitat educativa. S’entén que la informació i comunicació entre el centre i les famílies és indispensable i que ha de ser dinàmica i significativa.

Les mares i els pares tenen la seva representació en el consell escolar de l’Escola i del Conservatori i també estan associats mitjançant l’AMPA del centre.


 

Entorn mediat

L’entorn socio-cultural

Centres educatius

A Igualada hi ha 23 centres educatius d’ensenyament general:

 • 3 llars d’infants municipals
 • 5 escoles públiques d’educació infantil i primària
 • 6 centres privats concertats amb llar d’infants, educació infantil, i primària
 • 2 centres privats concertats amb llar d’infants, educació infantil, primària i secundària obligatòria
 • 1 centre privat concertat d’ensenyament secundari obligatori
 • 1 centre privat concertat amb llar d’infants, educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat
 • 1 centre privat concertat amb llar d’infants, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius
 • 2 centres públics d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat
 • 1 centre públic de batxillerat i cicles formatius
 • 1 centre privat d’educació especial

Tot i que per la seva situació pertanyen al terme municipal de Jorba, hi ha 2 centres privats concertats amb llar d’infants, educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, que compten bàsicament amb alumnat d’Igualada.

Altres ensenyaments:

 • 1 escola oficial d’idiomes
 • 1 centre de formació d’adults
 • 1 escola d’enginyeria
 • 1 escola d’art amb cicles formatius de grau mitjà i superior
 • 1 escola municipal de teatre
 • 1 escola municipal de música
 • 1 conservatori municipal de grau professional

 

Pla Educatiu d’Entorn

Constituït l’any 2006 mitjançant un conveni Generalitat/Ajuntament, estableix termes de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Els objectius generals d’aquest Pla són:

 

 • Incrementar l’èxit escolar reduint desigualtats entre col·lectius.
 • Enfortir xarxes educatives.
 • Enfortir la participació en activitats de lleure reduint desigualtats entre col·lectius.
 • Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.
 • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.

 

Centres cívics

L'Ajuntament d'Igualada té dos equipaments cívics a Igualada: el Centre Cívic de Fàtima i l'Espai Cívic Centre, definits per les línies següents:

 • Promoció del civisme i el treball comunitari, mitjançant la utilització d’espais i recursos que afavoreixin la participació ciutadana i l'intercanvi dels diferents col·lectius.
 • Programació d’activitats de caire cultural, formatiu i lúdic que fomentin la relació, el creixement i el desenvolupament de l’individu.
 • Serveis normalitzats que afavoreixin la integració i que es complementin amb els serveis adreçats a col·lectius específics.
 • Polivalència.

 

El Casal Cívic Montserrat, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, és un equipament cívic que es defineix com un espai públic obert a tothom, amb unes característiques estructurals i funcionals definides per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària.

Entitats socials i culturals

 Entitats culturals i musicals

A l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada hi ha registrades 100 entitats que participen directament en l’organització d’activitats lúdiques i festives, que formen part del patrimoni cultural de la ciutat:

 • 71 entitats culturals
 • 29 entitats musicals, de les quals 15 són agrupacions corals que adrecen la seva activitat a persones de totes les edats: infantils, juvenils i adults.            

La incidència que l’Escola de Música té en aquests grups és molt notable; això s’observa en el fet que la majoria dels components d’aquestes entitats en són alumnes o n’han estat i això es pot constatar en tots els esdeveniments festius o culturals.

Grups de música moderna

Tot i que la majoria de grups de música moderna no estan registrats com entitat, el Departament de Joventut ofereix la possibilitat de donar-se d’alta en un directori publicat a la seva pàgina web: www.igualadajove.cat. Actualment hi consten 65 grups d’Igualada i comarca, formacions que treballen diferents tipus de música.

 

El Certamen de Música Jove d’Igualada (8a edició el 2013) que s’emmarca dintre dels actes de la Setmana Jove impulsat pel Departament de Joventut, té caràcter anual. El certamen inclou qualsevol estil de música moderna (Pop, Rock, Metal, Funk, Reggae, Mestissatge, Hip Hop...) i s’adreça a joves entre 16 i 35 anys.

 

El Mestizzatge és la festa dels grups de música dels instituts de la ciutat d’Igualada. Es tracta d’un esdeveniment que persegueix la finalitat de reunir els grups emergents del municipi i donar a conèixer el talent musical i artístic dels seus components a un públic més ampli. Amb aquest objectiu principal, el Mestizzatge no té caràcter de concurs, sinó que representa la festa de final de curs de tots els instituts de la ciutat. Constitueix, doncs un punt de trobada de joves dels centres de secundària d’Igualada i rodalies al voltant de la música. Es tracta d’un projecte de participació juvenil i, com a tal, la seva raó de ser rau en el fet que es construeix per als joves des de la mateixa població jove que pretén fomentar llaços, vincles i relacions entre els nois i noies dels instituts de la ciutat a través d’un eix comú: la música.

A través d’aquest mateix projecte, els i les joves de l’equip organitzador adquireixen un aprenentatge important de cara a la planificació de projectes en totes les seves fases i esdevenen joves més implicats en la vida ciutadana d’Igualada.


 

Les administracions

Ajuntament d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada està compost per les següents regidories: Entorn i Promoció Cultural, Dinamització Econòmica, Hisenda i Interior, Promoció de la Ciutat i Coordinació, Governació, Urbanisme i Mobilitat, Esports i Agermanaments, Sanitat i Salut Pública i Ensenyament i Universitats [1].

En el marc de la Regidoria d’Ensenyament i Universitats està ubicat el servei de l’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau Professional i també les altres dues escoles artístiques municipals d’Igualada: Escola d’arts plàstiques Gaspar Camps i Escola de teatre La Tarima. El Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada és el màxim òrgan de representació.

 

Ajuntament de Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí està compost per les següents regidories:

Règim Interior, Economia i Hisenda, Comunicació i Promoció Econòmica, Serveis Personals, Salut i Consum, Medi Ambient, Servei d’Obres i Urbanisme, Serveis Municipals i Esports.

Regidoria no adscrita: Servei d’Infància, Ensenyament, Joventut i Solidaritat[2].

En el marc d’aquesta institució s’estableix cada any un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada, en el qual es pacten activitats musicals i docents amb la corresponent dotació econòmica.

Generalitat de Catalunya

La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya, i és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les institucions, el Consell de garanties estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Els municipis, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia. [3]

La Generalitat de Catalunya estableix un conveni marc amb les escoles de música (autoritzades) a través del qual es fixen uns programes específics d’ensenyaments musicals. Durant els últims anys també s’establia una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya cap als ajuntaments per tal de contribuir al finançament de les escoles municipals de música i dansa. Des del curs 2010-2011 l’aportació ha anat disminuint com a conseqüència de la situació econòmica de les institucions.

Pel que fa al conservatori de grau professional, la Generalitat de Catalunya també estableix un conveni singular per tal de contribuir al finançament de l’alumnat que cursa aquests tipus d’estudi. De la mateixa manera que a les escoles de música, a partir del curs 2011-2012, l’aportació econòmica ha disminuït com a conseqüència de la situació econòmica de les institucions.

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial: actualment, la província de Barcelona té 311 municipis en xarxa. Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

Forma part de l'àmbit de l'Administració local, la més propera a la ciutadania.

La Diputació ha apostat per la concertació com a model específic de relació entre els governs locals de les comarques de Barcelona, per a l'execució conjunta de polítiques públiques d'acord amb els principis d'eficiència i economia de l'acció pública i el respecte a l'autonomia local.

La Xarxa de Governs Locals 2012-2015 és el pla d'actuació que desenvolupa la tasca de cooperació de la Diputació amb els governs locals. La Xarxa defineix els tipus de recursos –tècnics, econòmics i materials- que un ens adherit pot obtenir per a les seves actuacions i regula els mètodes i les eines per obtenir-los. [4]

A través dels serveis de la DIBA es generen oportunitats d’ajudes econòmiques mitjançant subvencions, i també ofereix la possibilitat de participar en programes de formació i d’assessorament tècnic.

Consell Comarcal de l’Anoia

El Consell Comarcal té diferents òrgans, amb funcions i composició pròpies distribuïdes en diferents àrees. Dins l’àrea de Serveis personals es treballa en:  

Cultura, Esports, Societat de la Informació,  Educació, Joventut , Cooperació, Desenvolupament, Igualtat i Integració, Acció Social i Ciutadania i Salut Pública [5].

Actualment no hi ha establert cap tipus de vinculació ni conveni específic pel que fa a col·laboracions entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau Professional d’Igualada.

És important tenir present que el Consell Comarcal impulsa i contribueix al finançament d’una escola de dansa.


 

Altres institucions

Associació Catalana d’Escoles de Música

 L’ACEM desenvolupa les següents iniciatives:

 • Organitzar cursos de formació i sessions temàtiques per a professors i directius d’escoles de música
 • Impulsar i desenvolupar projectes d’innovació en el terreny de l’educació artística
 • Facilitar informació d’interès per a la gestió dels centres i sobre el sector
 • Organitzar i promoure la participació de les escoles en trobades, intercanvis i activitats
 • Posar a disposició de les escoles una borsa de treball i un espai on publicar ofertes laborals
 • Oferir assessorament i orientació sobre la gestió de les escoles als equips directius
 • Mantenir converses regulars amb diferents administracions i entitats del sector de la cultura i l’educació
 • Establir vincles i interactuar amb la resta d’escoles de l’estat espanyol i d’Europa a través de la Unión de Escuelas de Música y Danza i de la European Music School Union.

L’Escola Municipal de Música d’Igualada està associada a l’ACEM i participa de manera regular en les reunions, assemblees i activitats que promou aquesta Associació [6].

Associació de Conservatoris de Catalunya

L’ACCAT: Els Conservatoris i Centres Professionals de Música són els únics centres educatius de Catalunya que –juntament amb el centre integrat CEPSA Oriol Martorell- preparen els estudiants de música mitjançat uns estudis reglats  per a l’accés als ensenyaments superiors, i  són també els únics centres de Catalunya que poden atorgar el Títol Professional de Música.

Actualment Catalunya té 20 Conservatoris i Centres Professionals, tots ells membres de l’Associació Catalana de

Conservatoris de Catalunya, que tenen una estreta relació amb les escoles de música de Catalunya i amb els centres superiors de música, així com amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per qui són regularment reunits en diverses comissions de treball [7].

El Conservatori Municipal de Grau Professional de Música d’Igualada està associat a l’ACCAT i participa regularment de les reunions, assemblees i activitats que promou l’Associació.

Consell Català de la Música

El Consell Català de la Música és una entitat privada sense ànim de lucre que aplega des de l'any 1990 la major part d'associacions catalanes relacionades directament o indirecta amb el fet musical.

Les línies d'actuació sorgeixen de l'establiment de punts de confluència entre els interessos i necessitats dels diferents col·lectius que es troben en la nostra associació d'associacions. Així doncs, els interessos d'un sector seran defensats a partir del moment en què aquestes reivindicacions responguin a reivindicacions que puguin ser compartides amb la resta d'associacions, amb la intenció que l’interès general superi el possible corporativisme que pugui tenir una entitat o conjunt d'entitats d'imposar les seves opinions.

Ens trobem, doncs, davant un model associatiu flexible, amatent a la realitat de l'activitat musical del país i que, en petit, seria susceptible, en canvi, de projectar-se com a model de gestió per al tractament de les grans qüestions que les diferents administracions tenen, en relació a la música, l'obligació de tractar i, sobretot, de solucionar.

La voluntat és promocionar i enfortir el diàleg constructiu i permanent entre les diferents institucions públiques, i entre aquestes i el conjunt de ciutadans vinculats d'alguna manera amb la música. El CCM comprèn representacions dels col·lectius de: educadors, professionals, aficionats, usuaris i empresaris, presents en les corresponents vocalies, integrades cadascuna d'elles per cinc o sis persones, que són els membres de la Junta Directiva de la nostra entitat [8]

L’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional està associat al Consell Català de la Música i participa esporàdicament en reunions, assemblees i activitats promogudes per aquesta institució. 


 

Valors i objectius del projecte educatiu

Adquisició de competències i valors educatius

Des de l’àmbit de l’educació musical i a través de la diversitat d’oportunitats d’aprenentatge que l’alumnat té en la seva pràctica musical, entenem que es contribueix directament a l’assoliment de les competències que s’estableixen en els nivells d’educació general: comunicatives,  metodològiques, personals, i conviure i habitar en el món. La tipologia de treball que comporten les diferents activitats musicals faciliten la interrelació amb els altres; el fet d’aprendre a expressar-se, ajuda a l’estructuració del pensament i del treball, i a entendre i participar en la societat que pertoca viure.

 El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013 estableix uns eixos de treball i es basa en els següents objectius:

 • Recuperació econòmica i creació d’ocupació.
 • Cohesió social i els serveis d’interès públic.
 • Transició Nacional i dret a decidir.
 • Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques.
 • Agilitat i transparència de l’Administració.
 • Desenvolupament sostenible i equilibri territorial.
 • Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes.

Entenem que des de l’àmbit de la formació musical en diferents nivells i intensitats que es puguin desenvolupar es contribueix directament a l’objectiu Cohesió social i els serveis d’interès públic i també a la Projecció de Catalunya i el reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes.

En aquest sentit, durant els darrers vint anys la xarxa d’escoles de música a Catalunya ha contribuït de manera molt directa i significativa a articular i harmonitzar comunitat i territoris i ha desenvolupat un important progrés cap a la difusió i democratització de la pràctica musical.

La importància de la música i la funcionalitat dels centres que es dediquen a l’educació artística ha estat reconeguda per institucions com la UNESCO, el Parlament Europeu, i està present en totes les lleis orgàniques d’educació des del 1990.

La pràctica de la música contribueix a millorar al benestar de les persones i la seva capacitat de desenvolupar-se, expressar-se i comunicar-se. A més aporta uns valors a la educació dels infants, com per exemple:

 • Interrelació social i sentiment de grup.
 • Desenvolupament de les emocions
 • Desenvolupament del llenguatge expressiu
 • Desenvolupament de les destreses motrius
 • Estímul de la imaginació
 • Treball de l’organització espacial
 • Millora de capacitats de la intel·ligència

Existeixen nombrosos estudis que demostren la relació directa entre la pràctica de la música i l’èxit escolar. Estem parlant del valor de la música i el que representa per les persones, la formació musical esdevé una eina útil i eficient per afrontar un dels majors reptes de la nostra societat: l’èxit escolar, l’assoliment de competències socials, intel·lectuals i emocionals que han de permetre inserir-se amb més facilitat en la societat i en el món laboral.  


 

Objectius del Projecte educatiu

La concreció de cada un dels indicadors, per poder efectuar el seguiment dels diferents objectius, es farà constar en la Programació General Anual de Centre PGA. (D_aut, 58.1).

Àmbit pedagògic

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Adequar els programes de l’oferta educativa a les expectatives i necessitats socials, culturals i econòmiques prenent com a fites escenaris a curt, mitjà i llarg termini.

Grau de satisfacció que mostrin els usuaris a través d’enquestes de satisfacció.

2.     Vetllar pel desenvolupament del Grau Professional de Música i impulsar innovacions que promoguin una millora qualitativa de les assignatures i els seus continguts.

Nombre d’hores de llenguatge i harmonia moderna de 1r a 4t de llenguatge musical.

Nombre de projectes als cursos de llenguatge musical.

Nombre d’assignatures optatives dissenyades i implantades que responguin a nous interessos musicals de l’alumnat.

3.     Implantar ofertes educatives de curta durada que puguin atendre a diferents sectors socials i interessos dels usuaris. 

Nombre de tallers que es realitzin cada curs acadèmic.

4.     Expandir l’activitat educativa de l’Escola Municipal de Música de manera que el servei es faci present dins el teixit social de la ciutat amb l’objectiu de fer arribar la música a les persones sense cap mena de discriminació d’edat i condicionant econòmic o social.

Nombre d’escoles participants al  projecte SonaEscola.

Nombre d’assignatures optatives que es realitzin als IES públics de la ciutat (conjunts instrumentals) 

5.     Procurar l’organització d’esdeveniments musicals i activitats artístiques que comportin la integració de diferents disciplines amb les escoles d’ensenyaments artístics de la ciutat. 

Nombre d’activitats realitzades amb les escoles d’arts plàstiques i dansa de la ciutat.

6.     Impulsar la pràctica de diversos estils musicals

Nombre de projectes realitzats de diversos estils musicals realitzats.

7.     Vetllar perquè l’alumnat participi activament en la pràctica musical en conjunt.

Percentatge d’alumnat que participa en els conjunts instrumentals i vocals del centre.

Percentatge d’alumnat que participa en els conjunts instrumentals i vocals que no ho han de realitzar obligatòriament.

8.     Desenvolupar una dinàmica de treball fonamentada en la recerca i innovació pedagògica com a línia d’actuació per a l’assoliment dels objectius.

Nombre d’accions realitzades que signifiquin  recollida de dades i que permetin l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Institució educativa.

Nombre d’activitats de formació que es promouen des del centre i nombre de participants.

Àmbit d’organització i gestió

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Gestionar els recursos humans i econòmics de la Institució garantint-ne la viabilitat,  continuïtat i qualitat.

Import assignat a cada una de les partides del pressupost i liquidació a final de l’exercici.

Resultat dels estudis de costos que es realitzin durant l’aplicació d’aquest Projecte Educatiu.

Resultats d’estudis referits a continuïtat i seguiment de l’alumnat.

2.     Vetllar per la millora de la gestió administrativa de manera que s’optimitzin els recursos i agilitin els tràmits administratius.

Grau de satisfacció de l’usuari i personal implicat a partir de les enquestes de final de curs.

3.     Disposar de criteris històrics a l’hora de prendre decisions.

Recollida anual d’informació i demandes dels usuaris i de persones que s’adrecen a l’EMMI interessats per l’oferta educativa. 

4.     Establir convenis amb ajuntaments de la Comarca.

Nombre de municipis que estiguin en conveni amb l’Ajuntament d’Igualada.

5.     Aconseguir el certificat ISO per l’Escola i Conservatori de Música

Vincular el professorat en el PQM

Nombre d’equips de millora

 

Àmbit de promoció i relacions externes

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Divulgar l’activitat musical que es realitza des de l’EMM i Conservatori cap a la ciutat i el seu entorn.

Nombre de comunicacions que es realitzen per informar de les activitats del centre.

Nombre d’assistents als concerts i altres activitats que s’organitzen.

2.     Desenvolupar activitats conjuntament amb diferents agents culturals de la ciutat.

Nombre d’activitats que es desenvolupen conjuntament amb altres entitats de la ciutat.

3.     Desenvolupar i participar en activitats  que es realitzen a Catalunya i que representin un element de xarxa entre centres.

Nombre d’activitats  intercanvis en les quals es participa conjuntament amb altres escoles de música i conservatoris de Catalunya.

4.     Mantenir contacte amb les institucions afins a l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional: ACEM, ACCAT, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal de l’Anoia, etc.

 

Assistència a les reunions que s’hagin convocat des de les associacions i institucions públiques.

5.     Promoure la participació dels treballadors en diferents iniciatives o grups de treball relacionats amb l’educació musical que s’organitzin a Catalunya.

Nombre de reunions realitzades en les que hi hagin participat els/les treballadors/es de l’EMM i Conservatori de música.

Àmbit de cultura i relació institucional

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Desenvolupar una gestió dels recursos humans comunicativa i flexible, que tingui com a premissa que les persones de la institució són essencials per a l’assoliment dels objectius previstos.

Nombre de persones que participen a les reunions ordinàries, sessions d’avaluació, equips de millora i altres equips de treball.

2.     Desenvolupar formes de treball que estiguin basades en l’horitzontalitat, honestedat, participació, responsabilitat i respecte mutu entre tots els sectors de la comunitat educativa.

Enquesta valoració de l’horitzontalitat, honestedat, participació, responsabilitat i respecte mutu entre tots els sectors de la comunitat educativa en les formes de treball.

3.     Mantenir una comunicació fluïda amb tots els òrgans de representació de la comunitat educativa

Recompte de les persones assistents a les reunions dels òrgans de representació de la comunitat educativa.

 


 

Prioritats d’actuació

Àmbit pedagògic

Durant els propers anys serà bàsic efectuar un rigorós seguiment del desenvolupament de l’oferta educativa implantada durant el curs 2012-2013 per tal de vetllar, per una banda, pels nivells acadèmics, les possibilitats d’accés a totes les persones sense cap tipus de discriminació econòmica, cultural i social i, per l’altra, les opcions de sostenibilitat de la Institució educativa.

Àmbit de cultura i relació institucional

Durant els propers anys caldrà tenir molt en compte els esdeveniments que puguin sorgir i comportar implicacions i conseqüències laborals per tal de minimitzar els impactes de les accions. En aquest sentit serà prioritari vetllar pel bon desenvolupament de la tasca del personal del centre i també procurar un bon clima en les relacions entre tota la comunitat educativa. 

Àmbit d’organització i gestió

En els propers anys serà prioritari vetllar pel funcionament de les estructures i organigrama i fer les adequacions que siguin necessàries per optimitzar tots els recursos dels quals es disposa.

Per altra banda serà una prioritat treballar per tal d’aconseguir que la Institució pugui assolir la certificació ISO de qualitat educativa a través del Pla de Qualitat i Millora Contínua.

Àmbit de promoció i relacions externes

En els propers anys serà una prioritat desenvolupar accions que vetllin per una bona difusió de l’activitat educativa i artística.

 


 

Opcions pedagògiques

Programes educatius

Oferta interna

Ensenyaments no reglats (escola de música)

Els diferents programes educatius de l’oferta interna han d’atendre expectatives i interessos dels usuaris i usuàries i han de garantir l’accés a l’aprenentatge i pràctica de la música sense cap tipus de condicionant social i econòmic.

Han d’incloure ofertes específiques de curta i llarga durada amb diferents intensitats, durades  i nivells per a nens i nenes, joves i adults, alumnat amb Necessitats Educatives Especials i alumnat que vulgui realitzar estudis avançats de música amb objectius professionalitzadors.

Ensenyaments reglats de grau professional  (Conservatori)

La finalitat d’aquest programa és la d’ampliar les bases teòriques i pràctiques ja adquirides, perfeccionar la formació interpretativa a l’entorn d’un instrument i, si és el cas, posar els fonaments per accedir als estudis superiors de música. S’organitzen en 6 nivells i es poden cursar en diferents àrees instrumentals.

S’hi accedeix a partir d’una prova d’accés.

Oferta externa

Activitats pedagògiques a primària

Es manifesta la voluntat de donar continuïtat a dues activitats pedagògiques de formació i assessorament: UDI i Cantata Escolar. Ambdues activitats permeten que els nens i nenes de 2n i 4t d’educació primària visquin una experiència musical/artística participativa amb el conjunt d’escoles de la ciutat. El contingut de les activitats i de la formació varia cada curs. Pel que fa a la música: cantata, dansa, taller d'instruments, creativitat musical, i pel que fa a la plàstica es treballen tècniques diverses amb diferents materials en funció del tema de la UDI.

Conjunts instrumentals a primària i secundària

Activitat adreçada a nens i nenes d’escoles d’educació primària, i alumnat amb necessitats educatives especials, amb la previsió d’ampliar l’activitat a nois i noies d’educació secundària. El professorat de l’EMM s’acosta als centres per tal d’oferir l’oportunitat de fer arribar la pràctica instrumental i vocal a un ampli sector d’usuaris de la ciutat.

Activitats divulgatives Programa Aire/Concerts escolars

Aquesta activitat consta d’una sèrie de concerts amb temàtiques i continguts diversos. S’organitza per a alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària, i també per als primers cursos d’educació secundària obligatòria.

Tallers als centres cívics

Oferta d’activitats a diferents espais cívics de la ciutat. Les propostes formatives poden variar segons les sol·licituds i acords amb els/les responsables d’aquests equipaments. De manera continuada s’han desenvolupat activitats com: Tallers per a nadons i la preparació dels “Anem a concert”.

Conjunt Orff a l’escola Marta Mata (Vilanova del Camí)

A partir d’un conveni entre els ajuntaments de Vilanova i Igualada es desenvolupa un projecte de conjunt instrumental Orff que inclou nens i nenes de 1r, 2n i 3r curs d’educació primària amb l’objectiu de facilitar la pràctica instrumental en grup com a complement de la seva formació.

Coordinació amb serveis i institucions

Dins el punt 4.2.4, en el qual es defineixen els objectius en l’àmbit de Promoció i relacions externes, queda constatada la voluntat que des dels diferents sectors de la comunitat educativa es treballarà en la línia de desenvolupar les tasques de manera coordinada i participativa en les activitats i accions amb les institucions que estiguin relacionades amb l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional.

S’entén que aquesta coordinació i interrelació del treball entre les diferents institucions relacionades amb l’educació musical, es farà del tot necessària tenint en compte l’acceleració de canvis que l’actual situació socioeconòmica comporta i comportarà durant els propers anys.

Acció tutorial

Presentació

El Pla d’Acció Tutorial pretén institucionalitzar la figura del tutor i les accions que aquesta tasca comporta, definir els continguts i accions recomanades per tal d’acompanyar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i ajudar a gestionar la informació cap a l’alumnat i les seves famílies.

Es tracta doncs,  que a nivell global de centre, es prengui més consciència de la importància del nostre deure educatiu, i sense perdre cap iniciativa personal, actuar tots plegats segons uns criteris generals de centre. Entenem que l’acció docent no es fa únicament dins l’aula i que perquè aquesta sigui efectiva, cal preocupar-nos i interessar-nos per les circumstàncies personals de l’alumne, del seu entorn social i tenir-ho en compte durant el seu procés educatiu.

El tutor ha de constituir una de les garanties institucionals per tal que les intencions educatives no es dilueixin a mig camí, sinó que arribin als alumnes.

El Pla d’Acció tutorial s’ha elaborat referenciant-lo als diferents programes educatius que s’ofereixin i s’haurà d’anar modificant en funció dels canvis que puguin esdevenir.


 

Organització i funcionament de Centre

Organigrama

 

 


 

Programacions

Presentació

Durant el curs 2012-2013 es produeix una modificació de l’oferta educativa, i es revisen i elaboren les noves programacions dels diferents programes educatius.

Pel que fa als programes de Beceroles, MusicArt i Música I, II, III, IV, V i VI s’elaboren unitats didàctiques a partir de les experiències d’anteriors programes desenvolupats tenint en compte els nous reptes i directrius que comporten l’actual oferta educativa.  

S’aposta per una programació dinàmica que sigui revisada i contrastada pels resultats acadèmics de manera sistemàtica per tal que esdevingui una eina significativa per al professorat i efectiva per a l’alumnat.

 

Programacions de les diferents ofertes educatives

De moment, sols es poden consultar les programacions dels diferents programes i assignatures de l’oferta educativa des de la Intranet de l'escola.