Índex de l`article

 

Prioritats d’actuació

Àmbit pedagògic

Durant els propers anys serà bàsic efectuar un rigorós seguiment del desenvolupament de l’oferta educativa implantada durant el curs 2012-2013 per tal de vetllar, per una banda, pels nivells acadèmics, les possibilitats d’accés a totes les persones sense cap tipus de discriminació econòmica, cultural i social i, per l’altra, les opcions de sostenibilitat de la Institució educativa.

Àmbit de cultura i relació institucional

Durant els propers anys caldrà tenir molt en compte els esdeveniments que puguin sorgir i comportar implicacions i conseqüències laborals per tal de minimitzar els impactes de les accions. En aquest sentit serà prioritari vetllar pel bon desenvolupament de la tasca del personal del centre i també procurar un bon clima en les relacions entre tota la comunitat educativa. 

Àmbit d’organització i gestió

En els propers anys serà prioritari vetllar pel funcionament de les estructures i organigrama i fer les adequacions que siguin necessàries per optimitzar tots els recursos dels quals es disposa.

Per altra banda serà una prioritat treballar per tal d’aconseguir que la Institució pugui assolir la certificació ISO de qualitat educativa a través del Pla de Qualitat i Millora Contínua.

Àmbit de promoció i relacions externes

En els propers anys serà una prioritat desenvolupar accions que vetllin per una bona difusió de l’activitat educativa i artística.