Índex de l`article

 

Opcions pedagògiques

Programes educatius

Oferta interna

Ensenyaments no reglats (escola de música)

Els diferents programes educatius de l’oferta interna han d’atendre expectatives i interessos dels usuaris i usuàries i han de garantir l’accés a l’aprenentatge i pràctica de la música sense cap tipus de condicionant social i econòmic.

Han d’incloure ofertes específiques de curta i llarga durada amb diferents intensitats, durades  i nivells per a nens i nenes, joves i adults, alumnat amb Necessitats Educatives Especials i alumnat que vulgui realitzar estudis avançats de música amb objectius professionalitzadors.

Ensenyaments reglats de grau professional  (Conservatori)

La finalitat d’aquest programa és la d’ampliar les bases teòriques i pràctiques ja adquirides, perfeccionar la formació interpretativa a l’entorn d’un instrument i, si és el cas, posar els fonaments per accedir als estudis superiors de música. S’organitzen en 6 nivells i es poden cursar en diferents àrees instrumentals.

S’hi accedeix a partir d’una prova d’accés.

Oferta externa

Activitats pedagògiques a primària

Es manifesta la voluntat de donar continuïtat a dues activitats pedagògiques de formació i assessorament: UDI i Cantata Escolar. Ambdues activitats permeten que els nens i nenes de 2n i 4t d’educació primària visquin una experiència musical/artística participativa amb el conjunt d’escoles de la ciutat. El contingut de les activitats i de la formació varia cada curs. Pel que fa a la música: cantata, dansa, taller d'instruments, creativitat musical, i pel que fa a la plàstica es treballen tècniques diverses amb diferents materials en funció del tema de la UDI.

Conjunts instrumentals a primària i secundària

Activitat adreçada a nens i nenes d’escoles d’educació primària, i alumnat amb necessitats educatives especials, amb la previsió d’ampliar l’activitat a nois i noies d’educació secundària. El professorat de l’EMM s’acosta als centres per tal d’oferir l’oportunitat de fer arribar la pràctica instrumental i vocal a un ampli sector d’usuaris de la ciutat.

Activitats divulgatives Programa Aire/Concerts escolars

Aquesta activitat consta d’una sèrie de concerts amb temàtiques i continguts diversos. S’organitza per a alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària, i també per als primers cursos d’educació secundària obligatòria.

Tallers als centres cívics

Oferta d’activitats a diferents espais cívics de la ciutat. Les propostes formatives poden variar segons les sol·licituds i acords amb els/les responsables d’aquests equipaments. De manera continuada s’han desenvolupat activitats com: Tallers per a nadons i la preparació dels “Anem a concert”.

Conjunt Orff a l’escola Marta Mata (Vilanova del Camí)

A partir d’un conveni entre els ajuntaments de Vilanova i Igualada es desenvolupa un projecte de conjunt instrumental Orff que inclou nens i nenes de 1r, 2n i 3r curs d’educació primària amb l’objectiu de facilitar la pràctica instrumental en grup com a complement de la seva formació.

Coordinació amb serveis i institucions

Dins el punt 4.2.4, en el qual es defineixen els objectius en l’àmbit de Promoció i relacions externes, queda constatada la voluntat que des dels diferents sectors de la comunitat educativa es treballarà en la línia de desenvolupar les tasques de manera coordinada i participativa en les activitats i accions amb les institucions que estiguin relacionades amb l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional.

S’entén que aquesta coordinació i interrelació del treball entre les diferents institucions relacionades amb l’educació musical, es farà del tot necessària tenint en compte l’acceleració de canvis que l’actual situació socioeconòmica comporta i comportarà durant els propers anys.

Acció tutorial

Presentació

El Pla d’Acció Tutorial pretén institucionalitzar la figura del tutor i les accions que aquesta tasca comporta, definir els continguts i accions recomanades per tal d’acompanyar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i ajudar a gestionar la informació cap a l’alumnat i les seves famílies.

Es tracta doncs,  que a nivell global de centre, es prengui més consciència de la importància del nostre deure educatiu, i sense perdre cap iniciativa personal, actuar tots plegats segons uns criteris generals de centre. Entenem que l’acció docent no es fa únicament dins l’aula i que perquè aquesta sigui efectiva, cal preocupar-nos i interessar-nos per les circumstàncies personals de l’alumne, del seu entorn social i tenir-ho en compte durant el seu procés educatiu.

El tutor ha de constituir una de les garanties institucionals per tal que les intencions educatives no es dilueixin a mig camí, sinó que arribin als alumnes.

El Pla d’Acció tutorial s’ha elaborat referenciant-lo als diferents programes educatius que s’ofereixin i s’haurà d’anar modificant en funció dels canvis que puguin esdevenir.