Índex de l`article

 

Les administracions

Ajuntament d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada està compost per les següents regidories: Entorn i Promoció Cultural, Dinamització Econòmica, Hisenda i Interior, Promoció de la Ciutat i Coordinació, Governació, Urbanisme i Mobilitat, Esports i Agermanaments, Sanitat i Salut Pública i Ensenyament i Universitats [1].

En el marc de la Regidoria d’Ensenyament i Universitats està ubicat el servei de l’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau Professional i també les altres dues escoles artístiques municipals d’Igualada: Escola d’arts plàstiques Gaspar Camps i Escola de teatre La Tarima. El Consell Rector de l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada és el màxim òrgan de representació.

 

Ajuntament de Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí està compost per les següents regidories:

Règim Interior, Economia i Hisenda, Comunicació i Promoció Econòmica, Serveis Personals, Salut i Consum, Medi Ambient, Servei d’Obres i Urbanisme, Serveis Municipals i Esports.

Regidoria no adscrita: Servei d’Infància, Ensenyament, Joventut i Solidaritat[2].

En el marc d’aquesta institució s’estableix cada any un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada, en el qual es pacten activitats musicals i docents amb la corresponent dotació econòmica.

Generalitat de Catalunya

La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya, i és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les institucions, el Consell de garanties estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Els municipis, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia. [3]

La Generalitat de Catalunya estableix un conveni marc amb les escoles de música (autoritzades) a través del qual es fixen uns programes específics d’ensenyaments musicals. Durant els últims anys també s’establia una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya cap als ajuntaments per tal de contribuir al finançament de les escoles municipals de música i dansa. Des del curs 2010-2011 l’aportació ha anat disminuint com a conseqüència de la situació econòmica de les institucions.

Pel que fa al conservatori de grau professional, la Generalitat de Catalunya també estableix un conveni singular per tal de contribuir al finançament de l’alumnat que cursa aquests tipus d’estudi. De la mateixa manera que a les escoles de música, a partir del curs 2011-2012, l’aportació econòmica ha disminuït com a conseqüència de la situació econòmica de les institucions.

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial: actualment, la província de Barcelona té 311 municipis en xarxa. Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

Forma part de l'àmbit de l'Administració local, la més propera a la ciutadania.

La Diputació ha apostat per la concertació com a model específic de relació entre els governs locals de les comarques de Barcelona, per a l'execució conjunta de polítiques públiques d'acord amb els principis d'eficiència i economia de l'acció pública i el respecte a l'autonomia local.

La Xarxa de Governs Locals 2012-2015 és el pla d'actuació que desenvolupa la tasca de cooperació de la Diputació amb els governs locals. La Xarxa defineix els tipus de recursos –tècnics, econòmics i materials- que un ens adherit pot obtenir per a les seves actuacions i regula els mètodes i les eines per obtenir-los. [4]

A través dels serveis de la DIBA es generen oportunitats d’ajudes econòmiques mitjançant subvencions, i també ofereix la possibilitat de participar en programes de formació i d’assessorament tècnic.

Consell Comarcal de l’Anoia

El Consell Comarcal té diferents òrgans, amb funcions i composició pròpies distribuïdes en diferents àrees. Dins l’àrea de Serveis personals es treballa en:  

Cultura, Esports, Societat de la Informació,  Educació, Joventut , Cooperació, Desenvolupament, Igualtat i Integració, Acció Social i Ciutadania i Salut Pública [5].

Actualment no hi ha establert cap tipus de vinculació ni conveni específic pel que fa a col·laboracions entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau Professional d’Igualada.

És important tenir present que el Consell Comarcal impulsa i contribueix al finançament d’una escola de dansa.