Índex de l`article

 

Altres institucions

Associació Catalana d’Escoles de Música

 L’ACEM desenvolupa les següents iniciatives:

  • Organitzar cursos de formació i sessions temàtiques per a professors i directius d’escoles de música
  • Impulsar i desenvolupar projectes d’innovació en el terreny de l’educació artística
  • Facilitar informació d’interès per a la gestió dels centres i sobre el sector
  • Organitzar i promoure la participació de les escoles en trobades, intercanvis i activitats
  • Posar a disposició de les escoles una borsa de treball i un espai on publicar ofertes laborals
  • Oferir assessorament i orientació sobre la gestió de les escoles als equips directius
  • Mantenir converses regulars amb diferents administracions i entitats del sector de la cultura i l’educació
  • Establir vincles i interactuar amb la resta d’escoles de l’estat espanyol i d’Europa a través de la Unión de Escuelas de Música y Danza i de la European Music School Union.

L’Escola Municipal de Música d’Igualada està associada a l’ACEM i participa de manera regular en les reunions, assemblees i activitats que promou aquesta Associació [6].

Associació de Conservatoris de Catalunya

L’ACCAT: Els Conservatoris i Centres Professionals de Música són els únics centres educatius de Catalunya que –juntament amb el centre integrat CEPSA Oriol Martorell- preparen els estudiants de música mitjançat uns estudis reglats  per a l’accés als ensenyaments superiors, i  són també els únics centres de Catalunya que poden atorgar el Títol Professional de Música.

Actualment Catalunya té 20 Conservatoris i Centres Professionals, tots ells membres de l’Associació Catalana de

Conservatoris de Catalunya, que tenen una estreta relació amb les escoles de música de Catalunya i amb els centres superiors de música, així com amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per qui són regularment reunits en diverses comissions de treball [7].

El Conservatori Municipal de Grau Professional de Música d’Igualada està associat a l’ACCAT i participa regularment de les reunions, assemblees i activitats que promou l’Associació.

Consell Català de la Música

El Consell Català de la Música és una entitat privada sense ànim de lucre que aplega des de l'any 1990 la major part d'associacions catalanes relacionades directament o indirecta amb el fet musical.

Les línies d'actuació sorgeixen de l'establiment de punts de confluència entre els interessos i necessitats dels diferents col·lectius que es troben en la nostra associació d'associacions. Així doncs, els interessos d'un sector seran defensats a partir del moment en què aquestes reivindicacions responguin a reivindicacions que puguin ser compartides amb la resta d'associacions, amb la intenció que l’interès general superi el possible corporativisme que pugui tenir una entitat o conjunt d'entitats d'imposar les seves opinions.

Ens trobem, doncs, davant un model associatiu flexible, amatent a la realitat de l'activitat musical del país i que, en petit, seria susceptible, en canvi, de projectar-se com a model de gestió per al tractament de les grans qüestions que les diferents administracions tenen, en relació a la música, l'obligació de tractar i, sobretot, de solucionar.

La voluntat és promocionar i enfortir el diàleg constructiu i permanent entre les diferents institucions públiques, i entre aquestes i el conjunt de ciutadans vinculats d'alguna manera amb la música. El CCM comprèn representacions dels col·lectius de: educadors, professionals, aficionats, usuaris i empresaris, presents en les corresponents vocalies, integrades cadascuna d'elles per cinc o sis persones, que són els membres de la Junta Directiva de la nostra entitat [8]

L’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional està associat al Consell Català de la Música i participa esporàdicament en reunions, assemblees i activitats promogudes per aquesta institució.