Índex de l`article

 

Objectius del Projecte educatiu

La concreció de cada un dels indicadors, per poder efectuar el seguiment dels diferents objectius, es farà constar en la Programació General Anual de Centre PGA. (D_aut, 58.1).

Àmbit pedagògic

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Adequar els programes de l’oferta educativa a les expectatives i necessitats socials, culturals i econòmiques prenent com a fites escenaris a curt, mitjà i llarg termini.

Grau de satisfacció que mostrin els usuaris a través d’enquestes de satisfacció.

2.     Vetllar pel desenvolupament del Grau Professional de Música i impulsar innovacions que promoguin una millora qualitativa de les assignatures i els seus continguts.

Nombre d’hores de llenguatge i harmonia moderna de 1r a 4t de llenguatge musical.

Nombre de projectes als cursos de llenguatge musical.

Nombre d’assignatures optatives dissenyades i implantades que responguin a nous interessos musicals de l’alumnat.

3.     Implantar ofertes educatives de curta durada que puguin atendre a diferents sectors socials i interessos dels usuaris. 

Nombre de tallers que es realitzin cada curs acadèmic.

4.     Expandir l’activitat educativa de l’Escola Municipal de Música de manera que el servei es faci present dins el teixit social de la ciutat amb l’objectiu de fer arribar la música a les persones sense cap mena de discriminació d’edat i condicionant econòmic o social.

Nombre d’escoles participants al  projecte SonaEscola.

Nombre d’assignatures optatives que es realitzin als IES públics de la ciutat (conjunts instrumentals) 

5.     Procurar l’organització d’esdeveniments musicals i activitats artístiques que comportin la integració de diferents disciplines amb les escoles d’ensenyaments artístics de la ciutat. 

Nombre d’activitats realitzades amb les escoles d’arts plàstiques i dansa de la ciutat.

6.     Impulsar la pràctica de diversos estils musicals

Nombre de projectes realitzats de diversos estils musicals realitzats.

7.     Vetllar perquè l’alumnat participi activament en la pràctica musical en conjunt.

Percentatge d’alumnat que participa en els conjunts instrumentals i vocals del centre.

Percentatge d’alumnat que participa en els conjunts instrumentals i vocals que no ho han de realitzar obligatòriament.

8.     Desenvolupar una dinàmica de treball fonamentada en la recerca i innovació pedagògica com a línia d’actuació per a l’assoliment dels objectius.

Nombre d’accions realitzades que signifiquin  recollida de dades i que permetin l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la Institució educativa.

Nombre d’activitats de formació que es promouen des del centre i nombre de participants.

Àmbit d’organització i gestió

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Gestionar els recursos humans i econòmics de la Institució garantint-ne la viabilitat,  continuïtat i qualitat.

Import assignat a cada una de les partides del pressupost i liquidació a final de l’exercici.

Resultat dels estudis de costos que es realitzin durant l’aplicació d’aquest Projecte Educatiu.

Resultats d’estudis referits a continuïtat i seguiment de l’alumnat.

2.     Vetllar per la millora de la gestió administrativa de manera que s’optimitzin els recursos i agilitin els tràmits administratius.

Grau de satisfacció de l’usuari i personal implicat a partir de les enquestes de final de curs.

3.     Disposar de criteris històrics a l’hora de prendre decisions.

Recollida anual d’informació i demandes dels usuaris i de persones que s’adrecen a l’EMMI interessats per l’oferta educativa. 

4.     Establir convenis amb ajuntaments de la Comarca.

Nombre de municipis que estiguin en conveni amb l’Ajuntament d’Igualada.

5.     Aconseguir el certificat ISO per l’Escola i Conservatori de Música

Vincular el professorat en el PQM

Nombre d’equips de millora

 

Àmbit de promoció i relacions externes

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Divulgar l’activitat musical que es realitza des de l’EMM i Conservatori cap a la ciutat i el seu entorn.

Nombre de comunicacions que es realitzen per informar de les activitats del centre.

Nombre d’assistents als concerts i altres activitats que s’organitzen.

2.     Desenvolupar activitats conjuntament amb diferents agents culturals de la ciutat.

Nombre d’activitats que es desenvolupen conjuntament amb altres entitats de la ciutat.

3.     Desenvolupar i participar en activitats  que es realitzen a Catalunya i que representin un element de xarxa entre centres.

Nombre d’activitats  intercanvis en les quals es participa conjuntament amb altres escoles de música i conservatoris de Catalunya.

4.     Mantenir contacte amb les institucions afins a l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional: ACEM, ACCAT, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal de l’Anoia, etc.

 

Assistència a les reunions que s’hagin convocat des de les associacions i institucions públiques.

5.     Promoure la participació dels treballadors en diferents iniciatives o grups de treball relacionats amb l’educació musical que s’organitzin a Catalunya.

Nombre de reunions realitzades en les que hi hagin participat els/les treballadors/es de l’EMM i Conservatori de música.

Àmbit de cultura i relació institucional

OBJECTIUS

INDICADORS

1.     Desenvolupar una gestió dels recursos humans comunicativa i flexible, que tingui com a premissa que les persones de la institució són essencials per a l’assoliment dels objectius previstos.

Nombre de persones que participen a les reunions ordinàries, sessions d’avaluació, equips de millora i altres equips de treball.

2.     Desenvolupar formes de treball que estiguin basades en l’horitzontalitat, honestedat, participació, responsabilitat i respecte mutu entre tots els sectors de la comunitat educativa.

Enquesta valoració de l’horitzontalitat, honestedat, participació, responsabilitat i respecte mutu entre tots els sectors de la comunitat educativa en les formes de treball.

3.     Mantenir una comunicació fluïda amb tots els òrgans de representació de la comunitat educativa

Recompte de les persones assistents a les reunions dels òrgans de representació de la comunitat educativa.