Índex de l`article

ELS ESTUDIS MUSICALS

Com puc saber si el meu fill o la meva filla “serveix” per la música? 

Totes les persones tenim capacitat per aprendre,  practicar i gaudir amb la música. De fet, la constància, la pràctica i l’estudi individual seran els elements bàsics per a poder progressar en l’adquisició d’habilitats personals que ens permetran la pràctica musical. Serà durant el procés d’aprenentatge quan caldrà observar i orientar l’alumnat per tal que trobi en les diferents ofertes formatives aquelles que millor s’adeqüin a les seves aptituds i expectatives.   

Fins quan haurà d’estudiar música el meu fill o la meva filla?

Aquesta és una qüestió que s’anirà concretant durant l’aprenentatge, a través d’una orientació tutorial. És interessant que l’alumne/a vagi assolint un nivell d’autonomia que li permeti la comprensió i pràctica de la música. En general, és a partir dels 12, 13, o 14 anys, quan es consoliden els aprenentatges realitzats en etapes anteriors i s’adquireixen aquelles habilitats que proporcionen l’autonomia esmentada.  

A partir de quan podrà tocar en un conjunt?

La incorporació a un conjunt vocal i instrumental es pot realitzar des de l’inici de l’aprenentatge musical.  Segons les característiques de l’instrument aquesta incorporació es pot produir en el primer o segon any de l’estudi de l’instrument. Els conjunts són molt diversos: cors, conjunts de vent, de corda, de percussió, guitarres, de piano i de música moderna, etc.

Quina diferència hi ha entre la música que es fa a l’escola general i la formació que es rep a l’escola de música?

La diferència més significativa és tot allò que fa referència a la pràctica instrumental (individual i en grup) i el grau d’aprofundiment que s’assoleix a través dels continguts de les diferents assignatures. 

Què passa si el meu fill suspèn a final de curs?

  • No tots els programes de l’Escola de Música tenen una estructura de cursos i, per tant, són flexibles pel que fa a l’assoliment dels objectius i continguts específics.
  • Si el/la professor/a informa que un alumne/a no promociona al nivell següent, caldrà parlar amb el/la tutor/a de l’alumne/a i estudiar en cada cas l’adaptació curricular. 
  • En el cas dels ensenyaments de grau professional, la normativa regula totes les qüestions referides a la promoció de l’alumnat.  

Quina diferència hi ha entre els estudis que ofereix l’escola de música i els que ofereix el conservatori?

  • Els ensenyaments de l’escola de música permeten a l’alumnat l’estudi de la música amb diversitat de dedicacions i programes formatius, que van des dels inicis de l’aprenentatge musical fins a nivells d’aprofundiment diversos.
  • Els ensenyaments del conservatori de grau professional, que s’anomenen reglats, es realitzen segons el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de grau professional de música. Aquest DC en regula les assignatures i les dedicacions corresponents i s’hi accedeix a partir d’una prova d’accés que es pot realitzar una vegada finalitzats els estudis elementals de música.

La formació que rep a l’escola de música, li permet convalidar alguna assignatura als ensenyaments generals?

Sí. La normativa estableix que els alumnes de secundària que cursen 3 h. setmanals a l’escola de música poden reconèixer les matèries optatives al centre de règim general i, si cursen 4 h. o més setmanals, també poden reconèixer la música. L’alumnat de secundària que cursa estudis reglats al Conservatori de Grau Professional, pot convalidar les matèries optatives al seu centre de règim general.

En tots dos casos caldrà sol·licitar a la secretaria del centre d’ensenyament musical un certificat acreditatiu dels estudis que està realitzant per tal que el lliuri al centre d’ensenyaments generals.  

Quins programes es poden estudiar a l’escola de música?

El centre ofereix diferents programes de formació musical que inclouen l’aprenentatge d’instrument i altres assignatures. Aquests programes preveuen diferents dedicacions horàries, i es poden iniciar a partir dels 4 anys (veure oferta formativa a la revista L’Escorxador). En etapes posteriors també hi ha la possibilitat d’acollir-se als programes d’aprofundimen, que comptent amb diferents assignatures i dedicacions.